استان بوشهر

سخنی با هواداران میگلی‌نژاد؛

دست قانون بالاتر از همه دست‌هاست

صدای استان : در این وضعیت خاص که هرکسی بدنبال منافع شخصی است باید افتخارکرد توسلی تمام سعی و توانش را در مساعدت به توسعه شهر به کارگرفته و همین اندیشه بزرگ موجب شده از دیگر همکاران متمایز باشد.

« صدای استان »؛ بهترین فرصتها را از دست میدهند وقتی تمام سعی و توانمندی را در مسیر جبران مافات و نکات منفی گذشته میگلی صرف نمایند.


امروز برای همه روشن است که چه مصیبتی بر سر شهر وارد شده و هرکسی به علتی حاضر نیست به مردم واقعیت را اعلام کند.


توسلی تنها کسی است از مجموعه شورا که بار سنگین دفاع از مردم را بردوش میکشد.احکام و مصوبات قانونی نشانگر عزم و اراده توسلی برای تحقق این هدف آرمانی است.در مورد روند رسیدگی به پرونده نیز کاملا واضح است که نمیتوان در فضای مجازی به تشریح آن پرداخت و مسایل حقوقی را باید با اهل فن و اساتید حوزه تخصصی بحث و فحص نمود.در غیر اینصورت لوث شده و جایگاه حقوقی خود را از دست میدهد.


البته یقین بدارید که اگر به اندازه مطلبی که منتشر کرده اید دلسوز و حق جو بودید با مطلع کردن میگلی از وضعیت نامطلوب شهر و عدم همراهی با ایشان و متقاعد کردن یاران و مشاورانش گامی اساسی برمیداشتید.!!!!


شجاعت و شهامت توسلی  موجب شد تا همه مدیران فراموش نکنند که تضییع بین المال هزینه سنگینی دارد.


در این وضعیت خاص که هرکسی بدنبال منافع شخصی است باید افتخارکرد توسلی تمام سعی و توانش را در مساعدت به توسعه شهر به کارگرفته و همین اندیشه بزرگ موجب شده از دیگر همکاران متمایز باشد.چالشهای بوجود امده را چنان با مدیریت و شکیبایی حل مینماید که موجب حسادت دیگران گردیده و حلقه متصل به میگلی نیز با قدرت مشغول به تخریب و تشویش اذهان و تولید شایعات هستند.


اگر مجموع توان و برنامه ریزی که در مسیر منفی و بر علیه مردم و شهر صرف شده را محاسبه نمایید مبرهن میگرددکه میگلی و همراهان چه انرژی و پتانسیل کاذبی را برای تخریب دارند و کاش صرف بهبود اوضاع و پیشرفت شهر مینمودند.


اما نکته اخر....


تاکنون از خودتان پرسیده اید که مگر صندلی شهرداری چقدر ارزش دارد که میگلی اینگونه شهر را فدای خواسته اش کرده است؟؟


ایا اینگونه انسانها هدف و نیت شان خدمت است؟؟؟


اینگونه بازی کردن با شهروندان و ممانعت و سنگ اندازی در محور توسعه شهری چه دلیلی دارد؟؟


شهروندان خوب میدانند که دیگر نردبان نخواهند شد که بر سر انها پا بگذارند و به قله مطامع شخصی خود برسند!!!


اما این شهردار سابق است که مردم را هیچ پنداشته و در عمل نشان داد که شهروندان و مطالبات انها در نظرش بی ارزش و ناچیز است.


شاید غرور و تکّبر و قدرت طلبی چنان در وجودش رخنه کرده که مردم را خادم بداند و حکومت در قلمرو بوشهر را جز حقوق انتفاعی و مادام العمر تصور مینماید.


اما غافل از این است که اگر تا دیروز گفته می شد دست خداوند بالاترین دستهاست، امروز در کنار آن باید گفته شود دست قانون بالاترین دست هاست.

نوشتن دیدگاه

Back to Top